Regulamin AkademiiNiniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Akademii Alef-Bet [określanym dalej jako: „Akademia” ] oraz stanowi nieodłączny element oferty.

§ 1 – Definicje

W rozumieniu Regulaminu Akademii Alef-Bet:
1. Organizatorem Akademii jest Fundacja Alef-Bet. Celem powołania Akademii jest upowszechnianie wiedzy na temat języków Bliskiego i Dalekiego Wschodu, nowożytnych i starożytnych, za pomocą innowacyjnych technik oraz Internetu. 2. Uczestnik jest uczniem pobierającym naukę w Akademii Alef-Bet.
3. 3. Wirtualną klasą jest platforma online do odbywania lekcji na godziny w Fundacji Alef-Bet.
4. Ofertą jest kurs trzymiesięczny obejmujący ściśle określoną liczbę godzin pomocy w nauce języka. Płatność następuje za pakiet lekcji do wykorzystania w trakcie trzech miesięcy od pierwszej lekcji.

§ 1 – Zasady ogólne

1. Akademia Alef-Bet prowadzi kursy j. hebrajskiego przez Internet za pomocą platformy Clickmeeting, zwanej Wirtualną Klasą. Obejmują one zajęcia dla dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.
2. Akademia jest czynna przez cały rok i naukę można rozpocząć w dowolnym terminie.
3. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez dyplomowanego lektora j. hebrajskiego bądź native speakera j. hebrajskiego.
4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, 60 minut bądź 90 min w zależności od aktualnej oferty Akademii.
5. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez Wirtualną klasę.
6. Organizator zawiera z uczniem pisemną umowę na przeprowadzenie kursu języka przez Internet w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem podpisanie umowy za pomocą platformy Autenti.

§ 2 – Bezpłatna konsultacja

1. Słuchacze mają możliwość skorzystania z 1 bezpłatnej konsultacji przed rozpoczęciem kursu w celu sprawdzenia prawidłowego działania łącza internetowego między Uczestnikiem oraz Akademią, działania osprzętu oraz zapoznania się z platformą Wirtualną klasą.

§ 3 – Materiały dydaktyczne

1. Fundacja udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.
3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci, podręczniki oraz inne publikacje będące własnością Fundacji Alef-Bet. Za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej tablicy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

§ 4 – Terminy lekcji

1. Terminy lekcji każdego ucznia ustalane są indywidualnie z lektorem z lekcji na lekcję i są niezmienne.
2. Lekcję odwołaną traktuje się jako odbytą i uczeń ponosi jej koszty.
3. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli spóźnienie przekroczy 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, uznaje się ją za przeprowadzoną. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy uczeń poinformuje lektora o swoim spóźnieniu. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jej przedłużenia. Lekcja kończy się o ustalonej porze.
4. Istnieje możliwość wyznaczenia tygodniowej bądź dwutygodniowej przerwy w kursie. O tym fakcie należy powiadomić lektora przed rozpoczęciem kursu.

§ 5 – Wymagania systemowe

Aby wziąć udział w kursie językowym, uczeń powinien posiadać:
a) komputer z dostępem do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s) wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (IE, Firefox, Chrome) oraz aktualną wersją Flash Playera 11.4 (lub wyższą),
b) słuchawki,
c) kamerę w komputerze,
d) aktualną wersję wtyczki Java.

§ 6 – Awaria techniczna

1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Fundację Alef-Bet (fundacja@alefbet.edu.pl). Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie ucznia pobierana jest opłata 100% ceny standardowej lekcji.
2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji.

§ 7 – Płatności

1. Opłaty za kurs są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika. Ceny kursów mogą ulec zmianie. Podane na stronie www.alefbet.edu.pl ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
2. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora na podstawie danych zawartych w umowie zawieranej przed rozpoczęciem kursu oraz na podstawie faktury.
3. Po odbyciu darmowej konsultacji i zapisaniu się na kurs uczeń otrzymuje od Organizatora umowę do podpisu elektronicznego na przeprowadzenie kursu wraz z zawartymi danymi do przelewu. Wszelkie dokumenty wysyłane są za pomocą poczty e-mail. Po podpisaniu umowy wraz z danymi do przelewu Uczestnik w możliwie najkrótszym czasie powinien opłacić przynajmniej I ratę kursu, przed rozpoczęciem kursu.
4. Brak zrealizowania przez Ucznia całego pakietu lekcji w trakcie trzech miesięcy nie zwalania z płatności za całość kursu.

§ 8 – Rezygnacja z kursu

1. Uczestnik indywidualnego kursu może zrezygnować z kontynuowania kursu po pierwszej lekcji, jednak zostanie pobrana opłata o równowartości pierwszej raty.
2. Nie istnieje możliwość rezygnacji z kursu w przypadku uczestnictwa w kursie w grupie bądź parze. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszyscy uczestnicy kursu rezygnują z kursu po pierwszej godzinie lekcyjnej. Wówczas pobierana jest od każdego uczestnika kursu równowartość pierwszej raty kursu.

§ 9 – Postanowienia końcowe

1. Fakt podpisania umowy w formie elektronicznej przed rozpoczęciem kursu jest wyrazem akceptacji Regulaminu.
2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą usunięcia Uczestnika z kursu.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.