Regulamin AkademiiNiniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Akademii Alef-Bet [określanym dalej jako: „Akademia” ] oraz stanowi nieodłączny element oferty.

§ 1 – Definicje

W rozumieniu Regulaminu Akademii Alef-Bet:
1. Organizatorem Akademii jest Fundacja Alef-Bet. Celem powołania Akademii jest upowszechnianie wiedzy na temat języków Bliskiego i Dalekiego Wschodu, nowożytnych i starożytnych, za pomocą innowacyjnych technik oraz Internetu. 2. Uczestnik jest uczniem pobierającym naukę w Akademii Alef-Bet.
3. Wirtualną klasą jest platformą online do odbywania lekcji na godziny, będąca własnością Fundacji Alef-Bet.
4. Ofertą specjalną jest kurs semestralny oferowany na warunkach preferencyjnych w okresie wakacyjnym, jesiennym, zimowym, wiosennym, obejmujący ściśle określoną liczbę godzin pomocy w nauce języka. Płatność następuje za pakiet lekcji do wykorzystania w określonym czasie.
5. Ofertą standardową są lekcje, przy których częstotliwość oraz tempo nauki uzależnione są od preferencji ucznia. Istnieje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości lekcji w danym miesiącu, możliwość odwołania lub przełożenia lekcji. Płatność następuje za ilość jednostek lekcyjnych zaplanowanych przez Uczestnika w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 1 – Zasady ogólne

1. Akademia Alef-Bet prowadzi kursy językowe przez Internet za pomocą platformy Wirtualnej klasy. Obejmują one zajęcia dla dzieci i dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.
2. Akademia jest czynna przez cały rok i naukę można rozpocząć w dowolnym terminie (nie dotyczy to kursów z oferty specjalnej).
3. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez dyplomowanego lektora.
4. Jednostka lekcyjna trwa 60 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z uczniem.
5. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie lektor rozpocznie rozmowę z uczniem przez Wirtualną klasę.
6. Organizator zawiera z uczniem pisemną umowę na przeprowadzenie kursu języka przez Internet w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

§ 2 – Bezpłatna konsultacja

1. Słuchacze mają możliwość skorzystania z 1 bezpłatnej konsultacji przed rozpoczęciem kursu w celu ustalenia planu lekcji i dostosowania ich treści do poziomu zaawansowania ucznia, a także zapoznania się z Wirtualną klasą.

§ 3 – Materiały dydaktyczne

1. Fundacja udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania dodatkowych opłat.
2. Uczeń może zakupić dodatkowe podręczniki, słowniki itp. na własny użytek po ewentualnym wskazaniu ich przez lektora. Materiały te mogą służyć jako uzupełnienie kursu przez Internet.
3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci, podręczniki oraz inne publikacje będące własnością Fundacji Alef-Bet. Za te materiały uczeń także nie ponosi żadnych kosztów.
4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej tablicy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

§ 4 – Terminy lekcji

1. Terminy lekcji każdego ucznia ustalane są indywidualnie z lektorem przed rozpoczęciem kursu. Pory zajęć z oferty standardowej mogą być stałe lub zmienne. W przypadku oferty specjalnej pory zajęć nie ulegają zmianie po rozpoczęciu kursu.
2. W ofercie standardowej Uczestnik może wnieść prośbę o stałą lub chwilową zmianę rozkładu zajęć najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji. Możliwość taka przysługuje uczniowi raz w miesiącu. Lekcję odwołaną później niż na 24 godziny, traktuje się jako odbytą i uczeń ponosi jej koszty. Zgoda lektora zależy od jego dostępności. Zapis ten nie dotyczy kursów z oferty specjalnej.
3. Spóźnienie ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli spóźnienie przekroczy 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, uznaje się ją za przeprowadzoną. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy uczeń poinformuje lektora o swoim spóźnieniu. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jej przedłużenia. Lekcja kończy się o ustalonej porze.
4. W ofercie standardowej w przypadku nagminnego przekładania lekcji (powyżej 1 raz w miesiącu), w przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Akademia ma prawo potraktować jako odbytą. Uczeń ponosi jej koszty.
5. Każda przełożona lekcja z oferty standardowej musi zostać odpracowana w ustalonym z lektorem w terminie 7 dni, licząc od dnia jej przełożenia.
6. W ofercie specjalnej istnieje możliwość wyznaczenia tygodniowej bądź dwutygodniowej przerwy w kursie. O tym fakcie należy powiadomić lektora przed rozpoczęciem kursu.

§ 5 – Wymagania systemowe

Aby wziąć udział w kursie językowym, uczeń powinien posiadać:
a) komputer z dostępem do Internetu (minimalna przepustowość łącza 512Kb/s) wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (IE, Firefox, Chrome) oraz aktualną wersją Flash Playera 11.4 (lub wyższą),
b) słuchawki,
c) kamerę w komputerze,
d) aktualną wersję wtyczki Java.

§ 6 – Awaria techniczna

1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie ucznia (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Fundację Alef-Bet (kontakt@alefbet.edu.pl). Każdemu uczniowi przysługuje w trakcie kursu z oferty specjalnej jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. W ramach oferty standardowej przysługuje to prawo raz w miesiącu. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie ucznia pobierana jest opłata 100% ceny standardowej lekcji.
2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie lektora, uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji.

§ 7 – Płatności

1. Opłaty za kurs są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika. Ceny kursów mogą ulec zmianie. Podane na stronie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. 2. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora.
3. Po odbyciu darmowej konsultacji i zapisaniu się na kurs uczeń otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu. Informacje wysyłane są za pomocą poczty e-mail. W przypadku oferty standardowej po otrzymaniu danych do przelewu lub w możliwie najkrótszym czasie uczeń powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry, licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza lekcja (np. jeżeli uczeń rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w tym miesiącu).
4. Na początku każdego kolejnego miesiąca lektor ustala ilość lekcji z uczniem. Kwota do przelewu liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 8 – Rezygnacja z kursu

1. Po rozpoczęciu kursu standardowego Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuowania nauki. Fundacja zwraca pozostałą kwotę za niewykorzystane lekcje.
2. Uczestnik indywidualnego kursu specjalnego może zrezygnować z kontynuowania kursu, jednak zostanie pobrana opłata 60% ceny kursu, tj. równowartość pierwszej raty. Nie istnieje możliwość zwrotu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie specjalnym w grupie.

§ 9 – Postanowienia końcowe

1. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest wyrazem akceptacji regulaminu.
2. Niestosowanie się do Regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia słuchacza na kurs lub usunięcia z kursu.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.