Misja Fundacji


Celami statutowymi Fundacji Alef-Bet są:

1. Badanie i upowszechnianie światowego dziedzictwa językowego, obejmującego języki współczesne oraz starożytne, ze szczególnym uwzględnieniem języków Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu.

2. Prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji na odległość za pomocą Internetu.

3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

5. Promowanie dialogu między narodami oraz przeciwdziałanie wszelkim postawom godzącym w godność człowieka.